Kremen MB
Košarica

 

 

Obveščamo vas, da imamo od 29. 7. 2024 do 11. 9. 2024 kolektivni dopust in je podjetje zaprto.

 

 

Splošni pogoji poslovanja

1. Poslovanje
Podjetje Kremen mb
d.o.o. prodaja in dobavlja izdelke izključno po teh splošnih pogojih poslovanja, v kolikor pri posameznih izdelkih ni vnaprej pisno določeno drugače. Morebitna odstopanja od teh splošnih pogojev poslovanja veljajo samo na podlagi pisnega dogovora.

2. Mere, obsegi in teža
Podatki o merah, težah, lastnostih, nosilnosti in zmogljivosti izdelkov v našem katalogu, ustrezajo splošnim normam in veljajo toliko časa, dokler jih pisno ne spremenimo. Navedeni podatki lahko malenkostno odstopajo od dejanskih vrednosti. Pridržujemo si pravico do sprememb glede ponudbe in popravkov zaradi tiskovne napake.

 

3. Cene
Vse cene so v evrih (€).
Cene so preračunane na podlagi cen v januarju 2013. Morebitno povišanje cen na trgu oziroma cen materiala ali surovin, lahko spremeni cene v ceniku. V kolikor ni velikih sprememb na trgu, veljajo cene v ceniku. Spremembe zaradi nepredvidenih dogodkov so možne, zato so za nas obvezujoče cene navedene v ponudbi ali potrditvi naročila. Pridržujemo si pravico zahtevati predplačila ali plačila ob prevzemu blaga. V primeru izrednega povišanja cen na trgu surovin, si pridržujemo pravico do spremembe cen v katalogu brez predhodnega obvestila. Z izidom novega cenika prenehajo veljati vse cene starega cenika.


4. Embalaža
Trudimo se ohranjati nizke stroške embaliranja, ter da embalaža nudi zadostno zaščito izdelkov in je prijazna okolju. Pri izdelkih, kjer ni nujno potrebna embalaža, te ne uporabimo. Uporabljamo folije in kartone, ki so neoporečni in reciklažni.

 

5. Dobavni rok
Dobavni rok se smatra od dneva prevzema naročila, do predaje blaga. Veliko izdelkov imamo stalno na zalogi. Zaradi periodične proizvodnje in sprejema naročil lahko pride do odstopanja pri dobavni rokih. Zavezujoč datum dobave je na naši potrditvi naročila, ki ga prejme kupec ob naročilu. Če ni posebej dogovorjeno in z naše strani pisno potrjeno, izpolnitev naše obveznosti v določenem roku ni bistven sestavni del pogodbe. Ob morebitnih zamudah prevzemamo odgovornost le v primeru lastne malomarnosti. Za zamude zaradi dobaviteljev, izrednih okoliščin, višjih sil, ipd., ne prevzemamo odgovornosti.

 

6. Ponudba in pogodba
Ponudba v katalogu je neobvezujoča, in šele z našo pisno ponudbo ali s potrditvijo vašega naročila pogoji v katalogu preidejo v obvezujoče pogodbeno razmerje. Vsako naročilo mora biti pisno potrjeno z naše strani. V primeru razlik med vašim naročilom in našo potrditvijo, vas prosimo da nas v roku 3 delovnih dni obvestite, da popravimo oz. storniramo naročilo. V kolikor tega ne storite, se upošteva, da je naročilo potrjeno z vaše strani in za kasnejše reklamacije ne moremo zagotoviti uspešne rešitve.


7. Vračilo blaga, reklamacija
Obvezujemo se, da stranka lahko vrne blago v roku 14 dni po prejemu blaga. Blago mora biti nepoškodovano in v originalni embalaži. Za vračilo blaga prosimo, da stopite v stik z našo servisno službo 02/25 24 687. Vračilo ne velja za izdelke naročene po posebnih pogojih izdelave, barve, ipd., ter za blago po izrednih cenah (npr. količinski popust).


8. Lastniški pridržek
Pridržujemo si pravico, da je vse izročeno blago v lasti podjetja Kremen mb d.o.o. do popolnega plačila blaga. Po poteku plačilnega roka, sledi opomin. V primeru neuspešnega opominjanja, si pridržujemo pravico izdano blago zahtevati nazaj na stroške kupca. Kupec je dolžan na našo zahtevo na lastne stroške vrniti blago oz. po predhodni najavi pripraviti blago za prevzem. Kupec pred popolnim plačilom ne bo prodal blaga tretji osebi, razen če tudi tretja oseba sprejme lastniški pridržek podjetja Kremen mb d.o.o. Kupec bo na prvi poziv podjetja Kremen mb d.o.o. nemudoma in na lastne stroške pri notarju overil svoj podpis na dokumentu, ki potrjuje ta lastniški pridržek. Kupec bo podjetje Kremen mb d.o.o. nemudoma pisno obvestil o morebitni insolventnosti kupca in o morebitnih predlogih za izvršbo tretjih proti premoženju kupca.


9. Predelovalna klavzula
S predelovanjem in dograjevanjem izdelka, ki je predmet lastninskega pridržka za nas kot dobavitelja, ne nastanejo nobene obveznosti. Če kupec pred popolnim plačilom predela blago tako, da nastane nova stvar, kakor tudi če pri predelavi pride do neločljive povezave z blagom tretjih, postane podjetje Kremen mb d.o.o. solastnik s sorazmernim lastniškim deležem na novo nastali stvari.


10. Način plačila
Naši računi zapadejo v plačilo v 8 dneh od prejema računa, razen če je na računu navedeno drugače. Pri večjih naročilih imamo pravico zahtevati delna predplačila. Pridržujemo si pravico zahtevati predplačila v poljubni višini, po lastni presoji. V primeru plačila po zapadlosti računa, lahko zaračunavamo zakonite zamudne obresti.


11. Montaža
Če je dogovorjena montaža, jo izvedemo po vnaprej dogovorjenih veljavnih pisnih pogojih. Cena montaže je dogovorjena po predhodni ponudbi.


12. Dobava
Stroški dostave blaga niso vključeni v ceno izdelka in se zaračunajo kupcu
. Stroški dostave so dani po predhodni pisni ponudbi in pogojih. Izvede jo podjetje Kremen mb d.o.o., ki ima pravico do vključevanja podizvajalcev.

13. Transport
S predajo blaga kupcu je izpolnjen in zaključen prodajni postopek, in se vsa odgovornost prenese na kupca. Pri prevzemu je kupec dolžan preveriti blago. Pri poškodbah nastalih pri transportu prosimo o tem obvestite našo servisno službo, v nasprotnem primeru reklamacij ne upoštevamo. V primeru, da se pri naročilu zelo razlikujejo dobavni roki, vam predlagamo delne dobave, tako boste lahko prejeli del naročenega blaga.


14. Garancija
Za vse naše izdelke jamčimo z 2 letno garancijo na kvaliteto, razen če je pisno določeno drugače. V primeru, napake in poškodbe, ki nastanejo zaradi nepravilnega ravnanja, ne prevzemamo odgovornosti. Ugotovljene napake je potrebno javiti v pisni obliki v roku 7 dni po dobavi, skrite napake pa v 7 dneh po ugotovitvi. V primeru napak vam nudimo brezplačno popravilo ali zamenjavo blaga, v primernem roku. Nadaljnji zahtevki so izključeni, razen v primeru našega naklepa ali hude malomarnosti.15. Varovanje podatkov
Stranka nam izrecno dovoljuje shranitev, obdelavo in uporabo osebnih podatkov, ki jih je dala na razpolago podjetju Kremen mb d.o.o. Podjetje Kremen mb d.o.o. se zavezuje, da bo osebne podatke varovalo v skladu z »Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP)« in jih bo obdelovalo in uporabljalo zgolj v zvezi s uresničevanjem pravic in obveznosti iz pogodbenega razmerja ter za oglaševalske in marketinške namene.

 


16. Pristojno sodišče
Velja izključno pravo Republike Slovenije, z izjemo pravil o mednarodnem zasebnem pravu ter z izjemo Konvencije Združenih Narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga. V primeru nesoglasij iz pogodbenega razmerja je pristojno izključno Okrožno sodišče v Mariboru.


17. Razno
Razveljavitev posameznih delov prodajnih pogojev prodaje, dobave in plačila v celoti ali delno, ne vpliva na veljavnost ostalih pogojev ter določil pravnega posla v celoti.